PRIVACY

PRIVACYBELEID

PRIVACYBELEID van BV Dr. H. Vanden Nest, Dermatoloog

Download hier een pdf-formaat van het privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die BV Dr. H. Vanden Nest, Dermatoloog (hierna: ‘de organisatie’) verwerkt van haar Patiënten.
Als u patiënt wordt van de organisatie of om een andere reden persoonsgegevens aan de organisatie verschaft (bijvoorbeeld om een vraag beantwoord te zien via e-mail of telefoon) of door het laten inlezen van uw identiteitskaart, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.

1. Organisatie

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Dr. H. Vanden Nest, Dermatoloog BV
Kastanjelaan 14
1770 Liedekerke
Ondernemingsnummer: 0873574080
BTWnummer: BE 0873574080
+32 472 20 81 22
praktijk@huidartsvandennest.be

De functionaris gegevensbescherming is:

Dr. Hilde Vanden Nest
Kastanjelaan 14
1770 Liedekerke
+32 472 20 81 22
praktijk@huidartsvandennest.be

2. Welke gegevens verwerken we en met welk doel?

2.1. In het kader van uw contacten met de organisatie, worden van u de volgende persoonsgegevens verwerkt (= opgeslagen, bewaard, gebruikt…):

 1. voor- en familienaam
 2. adresgegevens
 3. telefoonnummer
 4. e-mailadres
 5. rijksregisternummer
 6. elektronische ID
 7. gegevens inzake gezondheid
  1. foto’s van aandoeningen en behandelingen
  2. medicatie
  3. huisarts
  4. beroep
  5. levensgewoonten
  6. medische voorgeschiedenis

2.2. De organisatie verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. voor contact met gezondheidsinstanties (labo, ziekenfonds, artsen) over uw gezondheid/aandoening en de eventuele gevolgen/oorzaken/remidiëring daarvan, voor het beantwoorden van vragen of oproepen;
 2. voor contact met u over uw gezondheid/aandoening en de eventuele gevolgen/oorzaken/remidiëring daarvan, voor het beantwoorden van uw vragen of oproepen, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de door u gestelde vragen;
 3. Enkel uw naam, adresgegevens, telefoonnummer, mail en gegevens inzake de gezondheid worden gebruikt voor het doelgericht bezorgen van herinneringen van afspraken;

2.3. De organisatie kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De gegroepeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot u als individu te herleiden.

3. Bewaartermijnen

De organisatie verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw behandeling en tot maximaal 10 (tien) jaar. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de organisatie uw persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1. Om uw persoonsgegevens te beschermen heeft de organisatie passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Op die manier worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

4.2. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de organisatie soms gebruik van diensten van derden. Zij verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de organisatie. De organisatie heeft met hen een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de privacywet, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit privacybeleid na te leven. Onze verwerkers zijn Care Connect (https://www.corilusgdpr.com/) en Progenda (https://www.progenda.be/).

5. Inzagerecht, verwijdering, klachten en vragen

5.1. Via het secretariaat (praktijk@huidartsvandennest.be) kan u verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De organisatie zal uw verzoek steeds meteen in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat er aan is gegeven. Als de organisatie uw verzoek niet inwilligt, zal zij u informeren over de redenen daarvoor.

5.2. Als u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 2, dan kan u eveneens contact opnemen met het secretariaat
(praktijk@huidartsvandennest.be). De organisatie zal het bezwaar meteen, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij dat op grond van een wettelijke verplichting niet kan. Indien dat laatste het geval is, zal de organisatie u hiervan op de hoogte brengen.

5.3. Als u klachten heeft over de manier waarop de organisatie uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, dan kan u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming, Dr. Hilde Vanden Nest (praktijk@huidartsvandennest.be). Indien dit niet leidt tot een oplossing kan u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie (commission@privacycommission.be) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

5.4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan ons secretariaat (praktijk@huidartsvandennest.be).

6. Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website van de organisatie bekend gemaakt. Wij raden u aan om regelmatig ons privacybeleid te bekijken op http://www.huidartsvandennest.be/privacy.